Gökağaç Elektrik

Gizlilik

 

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış
olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay
verdiğinizi kabul etmektesiniz.
İşbu Gizlilik Politikası ’nda Gökağaç Elektrik Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
tarafından işletilmekte olan https://www.gokagacelektrik.com.tr/ internet sitesi
(“Site”)/Mobil uygulama işletilmesi sırasında Site/Mobil uygulama
kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ile
paylaşılan veya GÖKAĞAÇ ELEKTRİK, Veri Sahibi ’nin Site’nin kullanımı sırasında
ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.
Hangi Verilerinizi İşliyoruz?
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça
belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar
kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
 Lokasyon Bilgisi: GÖKAĞAÇ ELEKTRİK hizmetlerini kullanmanız esnasında elde
etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum
bilgileri
 İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parola bilgileri ·Pazarlama Bilgisi:
alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme
bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
 Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site ’de
paylaştığınız yorumlarınız
 Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale
getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek
ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı
olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru
konusunda bkz. GÖKAĞAÇ ELEKTRİK Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması
Politikası (KVK Politikası).
Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site ’den ve Site üzerinden
veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site ’ye
üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması,
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK sunduğu ve Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi
yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin
yapılması ve uygulanması, GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ve GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ile iş ilişkisi
içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda
tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. Söz konusu kişisel bilgiler
sizinle iletişime geçmek veya Site ’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi
iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının
yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme
faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel
değerlendirmeler yapma ve veri tabanı oluşturma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz
konusu bilgiler GÖKAĞAÇ ELEKTRİK tarafından profilleme ve analiz amaçlarıyla
işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler
üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine
ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir. GÖKAĞAÇ

ELEKTRİK ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki
istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını
almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları
aşağıda belirtilmiştir:
 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 Veri Sahibi ile GÖKAĞAÇ ELEKTRİK arasında herhangi bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
 GÖKAĞAÇ ELEKTRİK hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu
olması,
 Veri Sahibi ’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 Veri Sahibi ’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla GÖKAĞAÇ
ELEKTRİK meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Yukarıda da belirtildiği üzere GÖKAĞAÇ ELEKTRİK, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu
kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında
işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması
amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana
bellekte saklanmak üzere Site’nin Veri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük
metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih
ayarlarını saklayarak Site’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim
dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin
herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı
hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı
sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere
tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten
başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu
başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar
dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının
gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için
değiştirebilirler
Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen
yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için
restoranlara, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere
aktarılabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü
kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay
alınabilmektedir.
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme
dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi,

operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve
işbu Gizlilik Politikası ’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için
e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları,
barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile
paylaşabilecektir.
Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen
üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında
saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz.
Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası ’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel
olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal
güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi
olarak, herhangi bir kişisel verinizin GÖKAĞAÇ ELEKTRİK tarafından kullanılamaması
ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin veya Mobil uygulamanın
işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak
her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.
Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası
kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ilgili
mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu
kişisel verileriniz GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ile aranızda doğabilecek herhangi bir
uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların
gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.
Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası ’nda ifade
edilen şartlarda,
 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler
gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari
tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.
GÖKAĞAÇ ELEKTRİK ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta
ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Site üzerinden başka uygulamalara link
verilmesi halinde, GÖKAĞAÇ ELEKTRİK uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine
yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi
önermektedir.
Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
İşbu Gizlilik Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman
zaman Nesil Bilişim Teknoloji Tic. A.Ş. www.nesilteknoloji.com tarafından
güncellenecektir.

 
Çağdaş Emek sanayi sitesi 1439. sk. No: 8 İvedik OSB / Yenimahalle
0(312) 309 63 10 - 11 - 12
0(312) 309 63 13
© Gökağaç Elektrik. 2016 tüm hakları saklıdır.
Gizlilik Politikası I Aydınlatma Metni I Çerez Politikası